Discrimination

Non Kapasen Chuuk: Nifinifin ren Eimweimw

Ei video a chok fan iten awora mannapen pworousen annuk, nge esapw awora ourour ren peekin annuk. Me mwen omw kopwe foori ew ammwokut ika anongonong won och pworous non ei video, a wor pesepes omw kopwe pworous ngeni emon sou-annuk ika kokkori ewe Legal Aid Society non Hawaii.

Back to top