Discrimination

Ilocano: Fair Housing Video

Daytoy a video ket nairanta nairanta laeng a mangipaay iti legal nga impormasion a nasapasap ket saan nga agpaay a legal a pammagbaga. Sakbay a mangiwayatkayo iti aniaman nga addang wenno agkammatalek iti ania man nga impormasion manipud iti daytoy a video, mairekomenda a makiinnumankayo ti abogado wenno kontakenyo ti Legal Aid Society of Hawaii.

Ilokano: Fair Housing Video

This video provides general information about Housing Discrimination

Back to top