Non Kapasen Chuuk: Nifinifin ren Eimweimw

Aneani non English

Mannapen Porous

Ei video a chok fan iten awora mannapen pworousen annuk, nge esapw awora ourour ren peekin annuk. Me mwen omw kopwe foori ew ammwokut ika anongonong won och pworous non ei video, a wor pesepes omw kopwe pworous ngeni emon sou-annuk ika kokkori ewe Legal Aid Society non Hawaii. 

Saingonon Checki sefanii Oct 16, 2019
Back to top