Diborsio, Pannakisina, ken Pannakawaswas ti Kasar

Inawtor ni: Legal Aid Society of Hawaii

 

Hurisdiksion

Tapno maala ti diborsiyo wenno pannakisina dagiti agassawa iti Hawaii, ti asawa a mangipila kadagiti papeles iti korte ket nasken nga agnaed iti Hawaii ken adda panggepna nga agtalinaed iti Hawaii iti panawen a panagipilana. Tapno mapatgan ti kiddaw a diborsio, ti mangipila nga asawa nasken a nagnaeden iti Hawaii iti uneg ti innem a bulan ken iti isu met laeng a county iti uneg ti tallo a bulan sakbay ti pannakaipila ti diborsio.

Kangrunaan a Legal nga Isyu 

 

Adda lima nga isyu a nasken a madesidir iti diborsio wenno pannakisina:

1) Dagiti sanikua a napundar iti panawen iti kallaysa (balay, kuarta iti bangko wenno naawat a kuarta iti panagretiro), utang (mabayadan iti credit cards wenno nautang wenno naisalda iti panawen ti kallaysa) masapul a nasayaat ti pannakabingayna kadagiti agassawa. Ituyang ti linteg a nasken a mabingay a nasayaat dagiti sanikua ken utang; nupay kasta, mabalin dagiti agassawa ti agtulag no ania a sanikua ken utang ti pilienda.

2) Ti alimony ket saan nga agbayag a maited a pinansial a sustento ti asawa iti asawana. Maited daytoy iti agkasapulan nga asawa maibasar iti adu a banag, kas iti kabaelan ti nabakbaknang nga asawa a mangbayad iti sustento ken ti panagkasapulan ti agkidkiddaw nga asawa iti pinansial a suporta.

3) Mabalin dagiti nagsina nga agassawa nga isubli ti aniaman a dati a naganda kas paset ti diborsio.

4) Ti mangkustodia iti ubing isu ti pakaipanakayan ti panangaywan ken mangeddeng para iti menor de edad nga annak. Adda dua a klase ti kustodia: 1) Ti pisikal a panangkustodia isu ti maipapan iti pagyanan dagiti ubbing, 2) ken ti legal a panangkustodia ti mangituding no asino ti addaan karbengan nga agdesision para iti edukasion, medikal, ken iti relihion. Ti legal ken pisikal a kustodia ti mabalin a maited iti maymaysa a nagannak (solo), kadagiti dua a nagannak (agtinnulongda), wenno mapagtipon dagiti dua. Maibasar iti katulagan iti kustodia, mapatulagan ti oras ken aldaw ti panangbisitada kadagiti annak.

5) Ti maited a suporta iti anak ti madesisionan maibasar iti pormula a pagtiponen ti mateggedan dagiti nagannak iti binulan sakbay a maikissay ti buis ken ti kontribusion dagiti nagannak ai maibayad para iti seguro iti medikal kasta met ti pannakaaywan dagiti annak.

 

Proseso 

Tapno makaala iti diborsio wenno pannakisina, ti maysa kadagiti agassawa ti mangirugi iti proseso babaen ti panangkompletona kadagiti pormas a nasken a maipila iti korte. No maipila dagiti umuna a papeles, maited daytoy iti asawa ti nagipila babaen ti maikatlo a partido wenno babaen iti sabali a wagas depende no sadino nga agnaed ti asawa. Maikkan iti 20 aldaw ti asawa a mangawat kadagiti papeles a mangted iti naisurat a sungbatna iti korte wenno maited iti nangipila a partido, wenno babaen ti panangkontak iti asawa tapno pagsaritaanda a waswasendan ti kasarda. Saanen a nasken ti pormal a panagdengngeg no awan ti mangkontestar iti diborsio. No umannugot dagiti agassawa, naannayas ti panagdiborsioda ta awan ti mangkontestar. Saanen a kasapulan pay a denggen ti korte ti kastoy a klase ti diborsio gapu ta agpada dagiti agassawa nga umannugot iti napagtulagan iti panagdiborsioda. Dagiti agassawa ti nasken mangkompleto iti adu a pormas iti korte, karaman ti panangidatagda iti pormas nga addaan iti impormasion maipapan iti urnongda ken no mano ti gastosda; impormsion maipapan iti dagup ti sanikua ken utangda; ken no karaman dagiti annak, maipapan iti tulagda iti kustodia. No di makapagkaykaysa dagiti agassawa maipapan iti ania man a legal nga isyu ken no awan ti napasamak a panagmaltrato iti panagdennada, nasken nga agpatulongda nga umuna iti local mediation center tapno maresolbar dagiti isyu iti ruar ti sistema ti korte. Ta no saan a makapagkaykaysa dagiti agassawa, makontestar ti diborsio. Adda ituyang ti korte a panangdengngeg a tumulongan ti korte kadagiti agassawa a mangsolbar no ania ti saanda a pagkinnaawatan. No nasken a maiwayat ti bista para iti temporario wenno pinal a diborsio, mabalin dagiti agassawa ti mangiparang dagiti saksi ken ebidensiada. Sakbay a mabukel ti pinal a desision, asino man kadagiti partido ti mabalin a kiddawen iti korte ti pakapalag-ananda bayat ti panangurayda ti pannakalpas ti naipila a diborsio babaen ti panangipilada iti mosion para iti pre-decree reief (pakapalag-ananda skbay a maipaulog ti pangeddeng). Dagitoy a kiddaw ti pakairamanan , kaspangarigan, ti temporario a kustodia ken order iti panangbisita, suporta kadagiti annak, ken/wenno suporta iti asawa. No agtinnulong dagiti agassawa iti panagdiborsio wenno separasionda, mabalin a mapatgan daytoy iti 60 nga aldaw no la ketdi ta amin a hurisdiksional a kasapulan iti panagresidensia ket maisagana. 

 

Espesial a Pakaseknan

No adda ania man a ranggas iti kaamaan iti asino man kadagiti agassawa bayat iti panagdennada a kas agassawa ken ti asawa saanna a makasarita ti asawana, wenno agbuteng daytoy, nasken nga agpatulong iti mangasistir kadakuada a mangipaay ti legal a serbisio iti domestic violence. 

 

Back to top