Hawaii Disability Rights Center (Vietnamese)

Information

TRUNG TAÂM BEÂNH VÖÏC QUYEÀN LÔÏI VÖÏC QUYEÀN LÔÏI NGÖÔØI TAØN TAÄT HAWAII

Muïc ñích ñôn thuaàn cuûa trung taâm laø baûo veä vaø naâng ñôõ nhaân quyeàn cho nhöõng caù nhaân taøn taät, theo hieán phaùp vaø luaät phaùp cuûa tieåu bang Hawaii vaø Hoa Kyø, qua caùch thoâng tin vaø beânh vöïc.

Trung Taâm Beânh Vöïc Quyeàn Lôïi Ngöôøi Taøn Taät Hawaii (Hawaii Disability Rights Center, hay HDRC) laø moät toå chöùc tö nhaân baát vuï lôïi phuïc vuï quaàn chuùng thaønh laäp naêm 1977. Ñaây laø chöông trình coù muïc ñích baûo veä vaø beânh vöïc (Protection and Advocacy, hay P&A) cho nhöõng ngöôøi taøn taät, cuõng nhö ñöôïc chæ ñònh bôûi chöông trình trôï giuùp (Client Assistance Program, hay CAP) nhöõng ai laøm ñôn xin vaø laø ngöôøi ñöôïc söï taøi trôï cuûa Ñaïo Luaät Phuïc Hoài Lieân Bang.

Last Review and Update: Sep 21, 2018
Back to top