LawHelp.org/HILawHelp.org/HI

Ilokano: Fair Housing Video

Inawtor ni: Legal Aid Society of Hawaii LSC Funded
Basaen daytoy iti:
English
Contents

Information

Daytoy a video ket nairanta nairanta laeng a mangipaay iti legal nga impormasion a nasapasap ket saan nga agpaay a legal a pammagbaga. Sakbay a mangiwayatkayo iti aniaman nga addang wenno agkammatalek iti ania man nga impormasion manipud iti daytoy a video, mairekomenda a makiinnumankayo ti abogado wenno kontakenyo ti Legal Aid Society of Hawaii. 

Kaudian a Pannakarepaso ken Pannaka-update Oct 16, 2019