Touren Pekin Aninnis non Awewen Kapas ngeni ekkewe mei aukuk ar tufichin kapas non Kapasen Merika, Ekkewe mei ngas seni osukosuken nefinen puppunu ika chiechier, Ekkewe ir mei feiengaw nupwen ra mour ngeni chiechier, ekkewe ir mei wor chon tapwer fansoun

Information

Touren Pekin Aninnis non Awewen Kapas ngeni ekkewe mei aukuk ar tufichin kapas non Kapasen Merika, Ekkewe mei ngas seni osukosuken nefinen puppunu ika chiechier, Ekkewe ir mei feiengaw nupwen ra mour ngeni chiechier, ekkewe ir mei wor chon tapwer fansoun meinisin, pwan ekkewe ir mei riaffou fansoun ar keran poputa ne chiechi ngeni chiener Ika ke mochen pwan sinei ekkoch auchean popun.

Saingonon Checki sefanii Sep 21, 2018
Back to top