LawHelp.org/HILawHelp.org/HI

Marshallese: Fair Housing Video

Ri-Jeje Ej: Legal Aid Society of Hawaii LSC Funded
Riiti men in ilo:
English
Contents

Information

Video in ej ñan wōt lewaj jet melele kōn kakien ko im ejjab ñan kipel eok kōn juōn am keij. Mokta jen am būki melele kein im kōmmane jabdrewōt ak kōjerbale melele kein ilo video in, ej menin rōjañ bwe kom en kebaak juōn lawyer eo emāroñ jipañ kōmeleleiki eok ta eo ekkar am kōmmane ñe ejab kebaak Legal Aid Society ilo Hawaii.