Tumwunun Pwungun Kapwung (Protective Order: Chuukese)

Read this in: Chuukese / Chuuk

Ei pworous a chok fan iten awora mannapen pworousen annuk, nge esapw awora ourour ren peekin annuk. Me mwen omw kopwe foori ew ammwokut ika anongonong won och pworous non ei link, a wor pesepes omw kopwe pworous ngeni emon sou-annuk ika kokkori ewe Legal Aid Society non Hawaii.

Last Review and Update: Jan 07, 2020
Back to top