Landlord-Tenant Basics (Ilocano)

Information

Daytoy a video ket nairanta nairanta laeng a mangipaay iti legal nga impormasion a nasapasap ket saan nga agpaay a legal a pammagbaga. Sakbay a mangiwayatkayo iti aniaman nga addang wenno agkammatalek iti ania man nga impormasion manipud iti daytoy a video, mairekomenda a makiinnumankayo ti abogado wenno kontakenyo ti Legal Aid Society of Hawaii. 

Video

Kaudian a Pannakarepaso ken Pannaka-update Sep 21, 2018
Back to top